Start

Vems ansvar?

Referenser

Certifikat

Kontakt


 Rack Control Consulting

 Vi gör riskmiljö - till frisk miljö!

 Lagersäkerhet är Ditt ansvar

Besiktning utförs av Johan Laudon
Id.nr 180:2.C 168.1-01

Om ett pallställsras har skett - Vem bär ansvaret ?

Arbetsmiljölagen ställer krav på regelbunden kontroll

I första hand är det

 1. Tillverkaren / säljaren
 2. Brukaren

  Tillverkarens / säljarens skyldigheter är reglerade i

 3. Produktansvarslagen
 4. Arbetsmiljölagen.

  Arbetsmiljölagen i lydelse från den 1 juli 2004 i korta ordalag.
  Kapitel 2, arbetsmiljöns beskaffenhet. ...en sund och säker miljö. Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand...
  Kapitel 3, Allmänna skyldigheter. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 2a§ Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten... fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta... Handlingsplaner skall därvid upprättas. Det betyder att det föreligger skyldighet att instruera, samverka, åtgärda och kontrollera. Det torde därmed stå klart, att det i första hand är arbetsgivaren eller av honom utsedd representant som skall ställas till svars.

  Kontroll innebär enligt Svensk Standard SS2240.

 5. 10.1 Monteringskontroll
  Innan pallställ tas i bruk skall man kontrollera att monteringen är rätt utförd enligt avsnitt 9.
 6. 10.2 Fortlöpande kontroll
  Pallställ skall fortlöpande kontrolleras med avseende på om stolpar, bärbalkar, infästnings anordningar, stag mm är deformerade eller på annat sätt skadade så att pallställets hållfasthet påverkas. Detta motsvarar skyddsronden.
 7. 10.3 Periodisk kontroll
  Minst var 12:e månad skall kontrolleras att pallstället fortfarande överensstämmer med reglerna i SS2240 avsnitt 9. Vid reparation av pallställ skall bärande delar som skadats bytas. Annan utrustning får repareras.

  Ansvaret är ditt!

  En olycka kan förebyggas genom regelbundna besiktningar. Om du som brukare följer direktiven enligt Svensk Standard SS2240, kan olyckor minimeras.